Pågående arbete

Discgolfbanan i Smedby flyttar

Den befintliga 9-hålsbanan i Smedby behöver flyttas med anledning av att nya fornfynd har hittats i området.

Karta med området för nuvarande discgolfbana och den planerade banan markerade. Området anges i brödtexten.

Den gröna markeringen på kartan anger var discgolfbanan kommer att ligga efter flytten.

Discgolfbanan i Smedby är mycket populär och har dagligen besök av spelare. Det stora antalet spelare innebär dock en risk för att fornlämningar påverkas och förstörs.

Banan planerades och anlades utifrån då kända fornlämningar, men efter en ny inventering under hösten 2020 har det visat sig att det finns fler fornlämningar än vad som tidigare var känt.

Inte störa verksamheter och intressen

Smedbygården har föreslagit ett nytt område i Smedbyskogen. Det finns fornlämningar även i det nya området men placeringen av samtliga hål har stämts av och godkänts av en extern arkeolog och skogsbrukare.

Planering av banan och hålens placeringar har även skett i samråd med kommunens naturvårdare och miljöprojektledare samt Gunnes gård och kommunantikvarien så att den inte ska störa andra verksamheter eller intressen.

Den nya placeringen är parallell med Smedbyvägen med start ungefär vid Marabou-busshållplatsen och sträcker sig upp till i höjd med Väsby Parkourbana.

Den fysiska flytten av banan är klar och nu tas skyltar fram. Arbetet beräknas vara klart i slutet av januari 2021.

Senast uppdaterad: 29 december 2020