Avfall och återvinning

Där det finns människor finns det sopor. Därför ser vi på kommunen dina sopor som en resurs och inte ett problem. Kommunen ansvarar för att du kan göra dig av med dina sopor på ett miljöriktigt sätt. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur det ska gå till bestäms av vår avfallsplan och våra avfallsföreskrifter.

Avgifter och regler, abonnemang

Kostnaden för din sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Din faktura beror på din boendeform.

Hämtning

Det är kommunen som ansvarar för att du som bor i Upplands Väsby får ditt avfall hämtat och omhändertaget på rätt sätt. Vi ansvarar för ditt restavfall, mata...

Källsortering och återvinning

Sopsortering och återvinning är viktigt för att värna om miljön. Det är när avfallet är sorterat på rätt sätt som det kan tas om hand och återvinnas.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Slam och latrin

Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp eller en torrtoalett behöver avfallet tas omhand regelbundet.