Självservice

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Felanmälan och synpunkt

E-tjänst

Blankett

Felanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Medborgarförslag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Synpunkt Väsby

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Förskola och skola

E-tjänst

Blankett

E-tjänst barnomsorg, e-legitimation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänst barnomsorg, användarnamn och lösenord

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Barnomsorg, ansök om användarnamn

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Barnomsorg av särskilda omständigheter, ansök


Ladda ner blankett

Ej fullständigt personnummer, ansökan


Ladda ner blankett

Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansök


Ladda ner blankett

Elevresor, ekonomiskt stöd vid gymnasial utbildning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Inackorderingstillägg vid gymnasial utbildning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ledighet för elev, ansök


Ladda ner blankett

Modersmålsundervisning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Modersmålsundervisning, 

uppsägning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Mottagning i grundsärskola, ansök


Ladda ner blankett

Kulturskolan, alla ärenden

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Skolskjuts, ansök


Ladda ner blankett

Skolskjuts av särskilda omständigheter, ansök


Ladda ner blankett

Studiehandledning på modersmål, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Val av skola, e-legitimation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, användarnamn och lösenord

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, ansök om användarnamn

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Omsorg och hjälp

E-tjänst

Blankett

Adolf Stafs fond, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Avtal angående vårdnad, boende och umgänge, ansök


Ladda ner blankett

Bistånd enligt socialtjänstlagen, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bistånd enligt socialtjänstlagen (psykisk ohälsa), ansök


Ladda ner blankett

Bistånd enligt socialtjänstlagen, återtagen ansökan


Ladda ner blankett

Fullmakt, socialtjänstlagen


Ladda ner blankett

Bostadsanpassningsbidrag, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bostadsanpassningsbidrag, utbetalning


Ladda ner blankett

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift


Ladda ner blankett

LSS, begäran om särskilda insatser, ansök


Ladda ner blankett

LSS, fullmakt


Ladda ner blankett

LSS, samtycke att efterge sekretessen


Ladda ner blankett

LSS, återtagen begäran om insatser, anmäl


Ladda ner blankett

Orosanmälan vid misstanke eller känndedom om att barn far illa


Ladda ner blankett

Oskar och Nanny Olssons minnesfond, ansök


Ladda ner blankett

Riksfärdtjänst, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Samarbetssamtal, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Uppleva och göra

E-tjänst

Blankett

Bidrag för föreningar, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Förening, ny, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Föreningsregister, sök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lokalbokning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Avfall och återvinning

E-tjänst

Blankett

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Container för grovavfall, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Gemensam behållare för restavfall, anmäl


Ladda ner blankett

Gemensam behållare för matavfall, anmäl


Ladda ner blankett

Hämtning av grovavfall i container eller storsäck, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Kompostering av matavfall, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Matavfallsinsamling enbostadshus, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Matavfallsinsamling flerbostadshus,

intresseanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Matavfallspåsar enbostadshus, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Nyinflyttad, nytt abonnemang för avfall, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Röda boxen enbostadshus, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

 

Röda boxen och stort elavfall, hämtning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Sophämtning, ansök om ändrat

hämtningsintervall


Ladda ner blankett

Storsäck, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Bostäder

E-tjänst

Blankett

Klagomål, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Lägenhetsregister, småhus

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Bygglov

E-tjänst

Blankett

Bygganmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

(även installation av eldstad)

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygganmälan, Eldstad och rökkanal i befintlig byggnad

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygglov, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygglov för skylt/ljusanordning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förhandsbesked, ansök


Ladda ner blankett

Grannintyg, rörande byggnad/åtgärd


Ladda ner blankett

Kontrollansvarig, anmäl


Ladda ner blankett

Nybyggnadskarta, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Rivningslov

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Slutbesked bygglov, begäran

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Strandskyddsdispens, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Djur och lantbruk

E-tjänst

Blankett

Djurhållning inom detaljplan,

ansök om tillstånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ormhållning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Yrkesmässig spridning av

bekämpningsmedel, ansök

eller anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Matförgiftning, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Uppvärmning

E-tjänst

Blankett

Cistern, informera om installation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Cistern, installation för brandfarlig vätska, anmäl


Ladda ner blankett

Cistern ur bruk, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Installera värmepump, ansök om tillstånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Vatten och Avlopp

E-tjänst

Blankett

Dagvattenanläggning, anmäl


Ladda ner blankett

Fettavskiljare, uppgifter att skicka in


Ladda ner blankett

Inrättande av avloppsanordning,

anmäl/ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Installationsintyg enskild avloppsanläggning


Ladda ner blankett

Länshållningsvatten, anmälan


Ladda ner blankett

Nyinflyttad, nytt abonnemang för vatten, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Oljeavskiljare eller brunnsfilter, information eller ändra

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Slamavskiljare, täthetskontroll, checklista


Ladda ner blankett

Sluten tank, checklista för täthetskontroll


Ladda ner blankett

Vatten, avlopp och avfall, ägarbyte

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Vatten och avlopp kommunal anslutning, servisanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Vatten och avlopp, registrera avläsning av vattenmätare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Trafik och resor

E-tjänst

Blankett

Planbesked


Ladda ner blankett

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansök


Ladda ner blankett

Tillstånd för schakt eller trafikanordning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Näringsliv och arbete

E-tjänst

Blankett

Autogiro, anmäl


Ladda ner blankett

Bassängbad, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare, försäljning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Folköl, försäljning och servering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förorenad mark eller fastighet, informera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förorenad mark eller fastighet, anmäl efterbehandling eller sanering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Hygienlokal enligt § 38, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Köldmedieanläggning, anmäl eller ändra


Ladda ner blankett

Livsmedelsanläggning, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Livsmedelsverksamhet, riskklassning


Ladda ner blankett

Livsmedelsverksamhet, anmäl ändring/upphörande

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lokal för barn, skola enligt § 38, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Lotteri enligt 16 § lotterilagen, ansök


Ladda ner blankett

Lotteri enligt 17 §  lotterilagen, ansök


Ladda ner blankett

Lotteri, sammanställning


Ladda ner blankett

Lotteri, redovisning


Ladda ner blankett

Miljöfarlig verksamhet, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Serveringsansvarig personal, anmäl


Ladda ner blankett

Solarieverksamhet, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tillfälligt serveringstillstånd, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tobaksvaror, försäljning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ändrade ägarförhållanden, anmäl


Ladda ner blankett

 

Kommun och politik

E-tjänst

Blankett

Betygskopia, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Begäran om registerutdrag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Medborgarförslag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Samtycke till bildpublicering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Synpunkt Väsby

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 22 november 2018