Buller

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten. Utomhusbuller kan exempelvis komma från väg-, tåg-, och flygtrafik. Upplands Väsbys närhet till Arlanda flygplats kan bidra till buller i kommunen.

Du ansvarar för att minska buller i din verksamhet

En verksamhet som bidrar till buller är en miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningar från sin verksamhet. I stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön räknas som miljöfarliga verksamheter.

Buller inomhus

Vid bedömning av inomhusbuller används Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Där finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus finns.

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Buller utomhus

Fläktar, kylanläggningar och liknande som finns utomhus bedöms som externt industribuller enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid klagomål kan mätningar utföras utomhus, till exempel vid fasad eller tomtgräns.

Finns det tillståndsbelut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- och gränsvärden för buller, tillämpas dessa.

 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller på  Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Trafikbuller

En stor källa till buller i Upplands Väsby är väg- och järnvägstrafiken. Fastighetsägare har en skyldighet att se till att fönster håller en god kvalitet och underhålls för att undvika bullerstörningar.

Om du som fastighetsägare upplever att du har en bullerstörd fastighet kan du vända dig till vägansvarig för att ansöka om ett bullerskydd till fasaden. De flesta vägarna i tätorten är kommunens ansvar men Trafikverket ansvarar för E4 och andra större vägar.

Buller från byggarbetsplatser

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Bullerberäkningar eller bullermätningar och kartläggning av omgivningen bör genomföras av verksamhetsutövaren på byggplatsen för bedömning av störningspåverkan för omgivningen. Skulle störande buller uppstå från en byggarbetsplats är det i första hand byggherren som ska kontaktas.

 

Vägledning om buller från byggplatser på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mätningar och beräkningar

Buller beräknas ofta i datorprogram medan bullermätningar görs i enstaka fall. Bullermätningar ska alltid genomföras av akustikkonsulter med dokumenterad fackmannakunskap. I bullermätningar ska kalibrerade instrument och de svenska standarderna användas.

Buller från Arlanda flygplats

Det är närheten till Arlanda flygplats som skapar flygbuller över kommunen. Det är främst inflygningarna söderifrån till bana ett (över Runby) och till bana tre (över Väsby centrum, Sigma och Löwenströmska sjukhuset) som ger upphov till buller. Delar av kommunen kan även påverkas av ljud från startande flygplan.

Tillstånd för Arlanda flygplats

Arlanda flygplats har ett miljötillstånd. I det står villkoren som de måste följa. Alla miljöfarliga verksamheter måste ansöka om ett miljötillstånd. Det är Swedavia, som driver flygplatsen, som ansöker om tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen är de som fattar beslut om tillståndet. I det gällande tillståndet finns ett antal villkor, bland annat om hur start och landning ska ske.

Tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att Swedavia följer sitt tillstånd och de lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön.

Kommunens roll

Ansvaret för frågor om flygbuller finns hos länsstyrelsen. Kommunen kontrollerar att länsstyrelsen utför sitt tillsyns-ansvar. Med det menas att kommunen har en dialog med länsstyrelsen, men kan inte fatta några beslut om hur flygplan flyger över kommunen.

 

Kommunen har under många år bevakat villkoren för Arlanda flygplats miljötillstånd. Vi har anlitat såväl juridiska som flygtekniska experter för att på ett professionellt sätt driva detta arbete.

Om du störs av flygbuller ska du i första hand kontakta länsstyrelsen. De har ansvaret för tillsyn över Arlanda flygplats. Det är bra att kunna uppge en särskild plats och tid när du har blivit störd. Du kan också kontakta Swedavia som driver Arlanda flygplats. De kan svara direkt om det förekommit några avvikande flygningar. De har även statistik över antalet klagomål.

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen: 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se
Swedavia: 010-109 00 00

 

Kommunen får många synpunkter på flygbuller. Synpunkterna skickar vi vidare till länsstyrelsen. De registreras även av kommunens bygg- och miljökontor och blir en del av den dialog vi för med länsstyrelsen och Swedavia.

Swedavia har i sin ansökan om ett nytt miljötillstånd skrivit att det av tekniska skäl inte går att undvika Väsby centrum vid många av inflygningarna. Det anses inte som tillräckligt flygsäkert och ger flygplatsen sämre kapacitet. Hur villkoren om inflygningarna ska tillämpas är något som nu diskuteras. Swedavia och kommunen har olika uppfattningar om detta.

Normalt får bana tre inte användas för in- och ut-flygningar efter klockan 22.00. Bana tre är den som går över Väsby centrum, Sigma och Löwenströmska sjukhuset. Enligt miljötillståndet får undantag göras när flygsäkerhet, banarbeten eller motsvarande omständigheter kräver det.

En verksamhet som har miljöpåverkan ska ha rutiner för hur den mäts och redovisas. Det kallas för egenkontroll och är ett lagkrav.

Swedavia lämnar in rapporter till länsstyrelsen var tredje månad. I rapporterna finns antalet starter och landningar under perioden samt vilka avvikelser som har skett. Det som anges som avvikelser är så stora att ett villkor inte har uppfyllts, till exempel om ett flygplan har avvikit från inflygningsbanan eller flugit på för låg höjd. Upplands Väsby kommun läser dessa rapporter.

Bullernivåer mäts vid olika platser nära flygplatsen. De uppmätta nivåerna används för att räkna ut bullerstörningar i ett större område. Det är Swedavia som utför mätningarna.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024