Villor och flerfamiljshus

För villor, det vill säga en- och tvåbostadshus, eller flerfamiljshus gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

Följande åtgärder kräver bygglov:

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • annan ändring av byggnad som innebär att byggnaden tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
 • ändring som avsevärt förändrar byggnadens utseende
 • bygga murar
 • bygga plank
 • bygga balkong
 • inglasning av balkong
 • inglasning av uteplatser/altan
 • fritidsbåt, husvagn och husbil kan kräva bygglov för upplag. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag,

Följande åtgärder kräver anmälan:

 • bygga ett attefallshus på högst 30 kvadratmeter.
 • bygga en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter.
 • ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus (attefallshus).
 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • göra underhållsarbete på en byggnad med särskilt bevarandevärde
 • bygga högst två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.
 • ändring i bärande konstruktion.
 • väsentligt ändrad planlösning.
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • rivning av vissa byggnader eller del av byggnad

En anmälan med kompletta ritningar måste göras och arbetet kräver startbesked innan det påbörjas.

Ovan framgår exempel på åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Är du osäker på om just din åtgärd kräver bygglov är du välkommen att kontakta Väsby Direkt för mer information eller läsa mer på Boverkets hemsida.

Kontakta Väsby Direkt

 

Nya krav på mätning av värme och tappvarmvatten

Regeringen har beslutat om nya regler, från och med den 1 juli 2021, för att införa individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Detta gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Kravet på individuella mätare för värmesystem till alla lägenheter gäller för de flerbostadshus som har ett primärenergital över 200 kWh/m2. Detta görs för att motivera de enskilda lägenhetsinnehavarna till kostnadsbesparingar och på så sätt få ner den totala energiförbrukningen.

Åtgärderna ska vara utförda senaste 1 juli 2023 eller 2026 beroende på hur fastighetsägarna planerar sina renoveringar. De kan utgå från sin energideklaration som ska vara utförd.

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023