Klimat- och hållbarhetsarbete i kommunen

I Upplands Väsby tar vi vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi ska visa vägen för andra och vara en förebild genom våra miljö- och klimatlösningar.

Väsbys miljö- och klimatarbete och vårt engagemang för miljön är ett tydligt kännetecken för vår kommun. Vi är en av få kommuner i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Att vara certifierade hjälper oss att hela tiden förbättra vårt miljöarbete och minska vår totala miljöpåverkan.

Vi står inte ensamma i vårt arbete. Vi gör framsteg tillsammans med andra, inte minst med Väsbys näringsliv och föreningsliv. Tillsammans tar vi till oss nya idéer, provar nytt och bryter normer. Även du som medborgare ska vara delaktig i att skapa framtidens hållbara Väsby.

Politikerna i vår kommun har beslutat om flera styrdokument för ett hållbarare Väsby. Exempel på dessa är vår översiktsplan Väsby Stad 2040, som också utgör kommunens hållbarhetsprogram. I början av 2022 antog kommunfullmäktige även en ny klimat- och energistrategi.

Översiktsplan Väsby Stad 2040

Vi är en av få kommuner i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Att vara certifierade hjälper oss att hela tiden förbättra vårt miljöarbete och därmed minska vår totala miljöpåverkan.

Logotyp ISO 14001

Krav på strukturerat arbete

Vi har kommit en bra bit på vägen tack vare miljöcertifieringen ISO 14001 och vårt miljöledningssystem. Genom ISO 14001 har vi ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Genom de externa revisionerna, där vårt miljöarbete granskas, får vi ett kvitto på att vi genomför ett kvalitativt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.


Upplands Väsby kommuns ISO14001-certifikat Pdf, 134 kB.

Information om ISO 14001 på Svenska institutet för standarders (SIS) webbplats Länk till annan webbplats.

En del av det dagliga arbetet

Tack vare att vårt miljöledningssystem är en del av kommunens övergripande system för att leda och styra är miljö en naturlig del i det dagliga arbetet. På så sätt hjälps alla våra verksamheter åt att förbättra miljön för nuvarande och kommande Väsbybor.


Miljö- och klimatpolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 794 kB.

I början av 2022 antog kommunen en ny klimat- och energistrategi. Ambitionen är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser inom hela kommunen fram till år 2040. Tre övergripande klimatmål har satts upp för att driva på arbetet:

  • Upplands Väsby kommunala organisation ska ha en fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet till 2030.
  • Upplands Väsby kommunala organisation ska senast 2040 inte bidra till några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därmed bidra till att nå det gemensamma nationella målet.
  • Upplands Väsby ska vara en av de ledande kommunerna i Sverige med att främja, uppmuntra och underlätta medborgarnas klimatsmarta val.

Klimat- och energistrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 374 kB.

Kommunen består av många olika verksamheter som i sitt dagliga arbete påverkar miljön på flera och olika sätt, både negativt och positivt. Vi arbetar med nio olika fokusområden.

Energi

Den energi vi använder för att värma upp/kyla ner våra lokaler, sköta om vår offentliga belysning med mera. Vår el kommer från förnybara källor inom EU eller genom kommunens egna vindkraftverk. Vindkraftverket står i Ockelbo kommun och producerar cirka 5 GWh el varje år.

 

Mer information om kommunens vindkraftverk

Resor och transporter

Hur vi arbetar för att minska våra utsläpp av växthusgaser, partiklar med mera från våra resor och transporter. Det kan vara resor i tjänsten, skolskjutsar, färdtjänster, transporter av varor med mera.

Kemikalier

Hur vi hanterar kemikalier inom våra verksamheter, till exempel vid städ, i labbsalar med mera. Samt att vi ställer miljökrav vid upphandlingar och inköp.

 

Upplands Väsby kommuns kemikalieplan Pdf, 4 MB.

Markanvändning

Hur vi tar hand om naturmark, förorenad mark, parker, gator och vägar. Även hur vi planerar för ett mer hållbart Väsby i fråga om mark, vatten, bostäder, samhällsservice med mera.

 

Vi är en av de första kommunerna att ta fram en ekologisk utvecklingsplan. Planen ligger till grund för kommunens markanvändning och visar hur vi som kommun ska bevara ekosystemtjänster.

 

Mer information ekosystemtjänster och naturvård

Digitalisering

Ett område som kan ha både positiva och negativa konsekvenser för miljön. Rätt använt kan den nya tekniken spara både tid och pengar samt accelerera vår omställning mot ett mer hållbart samhälle.

Återbruk, återvinning och avfall

Det aktiva arbetet för att minska användningen av nytt material, ta tillvara det material vi har samt hantera avfall på rätt sätt.

 

Avfallsplan 2021-2032

Brand- och säkerhetsrisker

Hur vi hanterar risker och undviker katastrofer som har koppling till klimat och miljö, så som bränder, översvämningar, värmeböljor och större kemikalieutsläpp.

Offentlig konsumtion

Hur vi tar med och avväger miljöaspekter i olika upphandlingar och inköp, samt vid uppföljning av avtal.

Miljökompetens

Hur vi ökar kunskapen om miljö inom våra pedagogiska verksamheter, som förskola och skola. Vi kan även sprida kunskap internt till våra medarbetare samt till Väsbys invånare, föreningar med flera.

Föreningar i kommunen kan ansöka om miljöstöd, ett föreningsstöd vars syfte är att stötta ideella föreningar som gör evenemang med någon form av miljökoppling. På så sätt kan Väsbybor själva sprida engagemang i miljö- och klimatfrågor.

 

Bidrag, stöd och stipendier

Jordens resurser är inte oändliga och vi har därför blivit tvungna att tänka om, vilket skapat nya möjligheter. Detta nya sätt att tänka benämns ofta "cirkulär ekonomi". Begreppet innebär ett ekonomiskt system som bygger på att vi utnyttjar allt som vi tillverkat så länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.


Vi utvecklar just nu system för att alla möbler, kläder, elektronik med mera som används i våra verksamheter ska ha en så lång livslängd som möjligt. Det pågår också ett aktivt arbete för att bygga in krav på cirkularitet i kommunens upphandlingar.

 

Läs mer om kommunens arbete med återbruk och återanvändning

FN:s Agenda 2030 är en gemensam plan med globala mål för hållbar utveckling. Agendan antogs av världens ledare år 2015. Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå den.

 

Så arbetar vi med Agenda 2030 i Upplands Väsby

Utöver det arbete som kommunen gör för att minska klimatpåverkan arbetar kommunen även med klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till nuvarande och kommande klimat. För att lyckas med klimatanpassning utreds först hur klimatförändringarna kommer att påverka kommunen. Därefter ska kommunen föreslå åtgärder för skydda kommuninvånarna och samhället från de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Upplands Väsbys klimatanpassningsstrategi

Upplands Väsby jobbar på att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Kommunens klimatanpassningsstrategi föreslås omfatta två delar; klimat- och sårbarhetsanalys (KSA) och en åtgärdsplan.

Kommunens KSA beskriver hur klimatförändringarna kan påverka Upplands Väsby kommun. I arbetet har man undersökt fyra scenarier:

  • översvämning
  • temperaturhöjning
  • ras, skred och erosion
  • storm.

Upplands Väsbys klimat- och sårbarhetsanalys Pdf, 4 MB.

 

Den andra delen av klimatanpassningsstrategin, åtgärdsplanen, ska innehålla klimatanpassningsåtgärder som kommunen ska genomföra. Målet är att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna för kommuninvånare och samhället i stort. Arbetet med åtgärdsplanen pågår och förväntas vara klart vid årsskiftet 2024/2025.

 

Utöver detta har kommunen tagit fram en lathund för hur kommunen ska arbeta med klimatanpassningsstrategin. Kommunens målsättning är att följa upp arbetet vart fjärde år. Det innebär att klimatanpassningsstrategin ska ses över med jämna mellanrum.

Upplands Väsbys Skyfallskartering

Under 2022 har kommunen tagit fram kartor över hur ett skyfall skulle drabba kommunen. I kartorna visas ett så kallat 100-årsregn. Ett 100-års regn är ett regn som i genomsnitt inträffar en gång under 100 år.

Kartorna visar det maximala vattendjupet och maximala vattenflödet som regnet orsakar. Kartorna visar också hur länge vattnet ligger kvar på platsen. Du kan ta del av kartorna i Väsbykartan.

Kommunen ska använda karteringen i översiktsplanering och detaljplanering för att inte skapa nya problem. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av skyfall som kommunen ska följa.

 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

 

Modellrapport tillhörande Upplands Väsbys skyfallskartering Pdf, 2 MB.

 

Vad gör du om din fastighet riskerar att drabbas?

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda din egendom vid översvämningar. Flera myndigheter bidrar med information kring skyfallshantering för fastighetsägare.

 

Publikation till fastighetsägare hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Publikation om hur du skyddar dig och din fastighet hos Länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats.

Information om förebyggande åtgärder för fastighetsägare på klimatanpassning.se Länk till annan webbplats.

 

Väsby är med i Oxunda vattensamverkan

Kommunen är också med i ett samarbete, Oxunda vattensamverkan, som tagit fram en broschyr om dagvattenhantering på enskilda fastigheter. I broschyren finns även information om kommunens och VA-huvudmannens ansvar för hantering av dagvatten.

Broschyr om dagvatten hos Oxunda vattensamverkan Länk till annan webbplats.

Läs mer om dagvatten

Kommunen sammanställer en årlig hållbarhetsredovisning med fokus på ekologisk och social hållbarhet.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024