Nämnder och utskott

Kommunen har olika nämnder som ska behandla de ärenden som tas upp i kommunfullmäktige. De får även ta beslut i vissa frågor. Nämnderna kan i sin tur utse utskott som får bereda dessa ärenden.

Nämnderna ska hjälpa kommunfullmäktige

Kommunens nämnder har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar och har också egen beslutanderätt i vissa frågor. Nämnderna kan i sin tur inrätta utskott för beredningen av dessa ärenden. De kan även ge beslutanderätt till ett utskott i vissa frågor.

Varje nämnd har en tjänstemannaorganisation

Till varje nämnd hör en tjänstemannaorganisation. De tar fram underlag och hjälper nämnden att driva sin verksamhet och att verkställa beslut.

Kontakta nämnderna

Vill du komma i kontakt med ledamöter i någon av nämnderna kan du besöka kommunens förtroendemannaregister. Vill du ha allmän information kan du vända dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Nämnder och utskott i Upplands Väsby kommun

Kommunstyrelsen är den högsta och ledande nämnden. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för hur kommunen utvecklas och hur den ekonomiska ställningen ser ut.

Information om kommunstyrelsen

Ordförande: Mathias Bohman (S)
Nämndsekreterare: Sebastian Rapp
Dokumentcontroller: dc.ks@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 19:00
Plats för sammanträden: Restaurangen, Messingen

Kommunstyrelsens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • 2024-02-05
 • 2024-03-04
 • 2024-04-08
 • 2024-04-29
 • 2024-06-03
 • 2024-09-02
 • 2024-09-30
 • 2024-11-04
 • 2024-11-25

Nämnderna kan inrätta utskott för beredning av ärenden och även ge dessa besultanderätt i vissa frågor. Kommunstyrelsen har inrättat fyra sådana utskott.

Kommunstyrelsens planutskott

Ordförande: Mathias Bohman (S)
Nämndsekreterare: Elin Rapp
Dokumentcontroller: dc.ks@upplandsvasby.se

Kommunstyrelsens klimat- miljö- och hållbarhetsutskott

Ordförande: Margareta Hamark (L)
Nämndsekreterare: Sandrine Ndayambaje
Dokumentcontroller: dc.ks@upplandsvasby.se

Kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott

Ordförande: Jesper Lundberg (VB)
Nämndsekreterare: Patrick Vuvu
Dokumentcontroller: dc.ks@upplandsvasby.se

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Ordförande: Roland Storm (VB)
Nämndsekreterare: Elin Rapp
Dokumentcontroller: dc.tfu@upplandsvasby.se

Utskottsammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Bygg- och miljönämnden är sedan januari 2019 den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom bygglovområdet, geodataområdet och miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden ansvarar för kartproduktion och MBK-verksamhet, det vill säga mätning, beräkning och kartering. Nämnden tar även beslut som rör bygglov, marklov och rivningslov. Nämnden har även ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen och smittskyddslagen.

Bygg- och miljönämnden sammanträder en gång per månad med uppehåll under sommaren. Delar av sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordförande: Margareta Hamark (L)
Nämndsekreterare: Elin Rapp
Dokumentcontroller: dc.bmn@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:00
Plats för sammanträden: Matsalen, Messingen

Bygg- och miljönämndens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • tisdag 30 januari
 • tisdag 20 februari
 • tisdag 12 mars
 • tisdag 16 april
 • tisdag 28 maj
 • tisdag 18 juni
 • tisdag 13 augusti
 • tisdag 24 september
 • tisdag 22 oktober
 • tisdag 12 november
 • tisdag 3 december

Nämnden ska verka för och främja gemensamma upplevelser. Dessa ska ske över sociala, kulturella, språkliga och åldersmässiga gränser. Nämnden ska även bidra till att bevara kulturarvet, öka våra kunskaper om samhället, om oss själva och om andra människor och kulturer.

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för ansvarsområden som:

 • folkbibliotek
 • kulturskola
 • Vikingagården Gunnes gård
 • fritidsgårdar och ungdomshus
 • allmänkultur
 • kulturmiljövård
 • idrotts- och friluftsanläggningar
 • naturskola.

Välkomna att besöka våra sammanträden som inleds med en frågestund!

Ordförande: Andrea Möllerberg (VB)
Nämndsekreterare: Frida Sjödin
Dokumentcontroller: dc.kfn@upplandsvasby.se

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • 2024-02-20
 • 2024-04-16
 • 2024-05-28
 • 2024-06-18
 • 2024-09-24
 • 2024-11-12
 • 2024-12-03

Socialnämnden är sedan januari 2019 den nämnd som är huvudman för ansvarsområdena:

 • individ- och familjeomsorg
 • mottagning av flyktingar enligt bosättningslagen
 • ensamkommande flyktingbarn
 • stödinsatser för flyktingar och andra personer för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

Nämnden ansvarar för fullgörande, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.

Socialnämnden beslutar i allmänna ärenden, till exempel budget och olika riktlinjer. Enskilda ärenden beslutas av socialnämndens individutskott.

Ordförande: Fredrik Örn (S)
Nämndsekreterare: Frida Sjödin
Dokumentcontroller: dc.sn@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:00
Plats för sammanträden: Messingen, klassrum plan 3

Socialnämndens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • 21 februari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Omsorgsnämnden är sedan januari 2019 den nämnd som är huvudman för ansvarsområdena:

 • äldreomsorg
 • omsorg om funktionshindrade
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • bostadsanpassning.

Nämnden ansvarar för fullgörande, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.

Omsorgsnämnden beslutar i allmänna ärenden, till exempel budget och olika riktlinjer.

Ordförande: Barbro Brolin (S)
Nämndsekreterare: Patrick Vuvu
Dokumentcontroller: dc.on@upplandsvasby.se

Tid för nämndsammanträden: 18:00
Plats för sammanträden: Messingen, klassrum plan 3.

Omsorgsnämndens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • 2024-01-30
 • 2024-02-20
 • 2024-03-12
 • 2024-04-16
 • 2024-05-28
 • 2024-06-11
 • 2024-09-24
 • 2024-10-22
 • 2024-11-12
 • 2024-12-03

Utbildningsnämnden är huvudman för ansvarsområdena:

 • förskoleverksamhet
 • skolbarnomsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • obligatoriska anpassade skolan
 • bistånd i form av barnomsorg
 • vårdnadsbidrag
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning (komvux)
 • vuxenutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (särvux)
 • svenskundervisning för invandrare (sfi)
 • kvalificerad yrkesutbildning.

Nämnden ansvarar för fullgörande, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.

Nämnden fullgör vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet (offentliga skolväsendet = kommunens egna skolor) och kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

Ordförande: Suzanne Granqvist Enell (S)
Nämndsekreterare: Sandrine Ndayambaje
Dokumentcontroller: dc.ubn@upplandsvasby.se

Utbildningsnämndens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • 2024-02-21
 • 2024-03-13
 • 2024-04-17
 • 2024-05-29
 • 2024-06-19
 • 2024-09-25
 • 2024-10-23
 • 2024-11-13
 • 2024-12-04

Valnämnden har ansvar för att genomföra:

 • allmänna val
 • val till Europaparlamentet
 • eventuella folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden fullgör de uppgifter som de ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

Nämnden sammanträder vid behov. Ärenden handläggs av kanslienheten.

Ordförande: Marie Åberg (S)
Nämndsekreterare: Anna Knoph

Valnämndens sammanträdesdatum för 2024 är:

 • 2024-02-06
 • 2024-03-12
 • 2024-04-09
 • 2024-05-14
 • 2024-06-09 (valdag)
 • 2024-06-12 (valnämndens preliminära rösträkning)
 • 2024-09-17

Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna och Vallentuna har en gemensam överförmyndarnämnd med kontor i Sollentuna. Överförmyndaren är en egen myndighet och förvaltning. Dess verksamhet regleras av bestämmelserna i föräldrabalken.

För kontakt med överförmyndarnämnden, mejla:
overformyndarnamnden@sollentuna.se

Överförmyndarens uppgifter

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn över den förvaltning som utförs av:

 • förmyndare
 • förvaltare
 • gode män.

Överförmyndaren ska även tillsätta och utöva tillsyn samt besluta om arvode till gode män som tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Som ensamkommande flyktingbarn räknas barn som vistas i Sverige utan sina föräldrar eller andra förmyndare.

Verksamheten omfattar bland annat frågor om:

 • förmyndarskapsrätt
 • familjerätt
 • fastighetsrätt
 • ekonomi
 • praktisk hantering av förmyndar-, förvaltar- och godmanskap
 • information och rådgivning om ställföreträdarskap
 • utfärdande av förvaltarfrihetsbevis.

Ska ge skydd

Tillsynen ska ge skydd mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Orsakerna kan vara många, till exempel:

 • hög ålder
 • sjukdom
 • psykisk störning
 • olika slags funktionshinder
 • att man är underårig.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024