Kart- och mättjänster

Geodataenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. Du kan även vända dig till oss för beställning av olika kartprodukter.

Information och beställning av kartprodukter och mättjänster

Väsby Direkt: 08-590 970 00

Kartprodukter som vi erbjuder

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en karta med en beskrivning av de rådande förhållandena för ett byggnadsprojekt. Den är avsedd att användas som underlag för situationsplan i samband med en bygglovsansökan.

Nybyggnadskarta levereras normalt inom 6 veckor.

Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd. Den visar också andra uppgifter som läget för befintliga byggnader, angränsande gator, gränser för byggrätt, läge i plan och höjd för anslutningspunkt för VA med mera.

Underlag till situationsplan

En situationsplan vid en bygglovsansökan är den ritning som visar den tänkta byggnadens eller anläggningens placering på fastigheten i förhållande till omgivningen. Syftet med en situationsplan i en bygglovsansökan är att ge bygglovsenheten en översiktlig bild av projektet och dess påverkan på omgivningen för att kunna bedöma om det uppfyller gällande regler och bestämmelser

Nybyggnadskartan i sin helhet ska utgöra underlag till den situationsplan som krävs för bygglovets granskning. Inga ändringar får därför göras i kartan och hela nybyggnadskartan ska finnas med i situationsplanen.

Aktuell detaljplan bör ha vunnit laga kraft och eventuell fastighetsbildning bör vara slutförd innan den slutliga nybyggnadskartan upprättas. Om så inte är fallet, redovisas detta på nybyggnadskartan med texten Preliminär nybyggnadskarta ”tomten är tolkad från ett förslag till detaljplan” respektive "förrättning pågår”. I båda dessa fall redovisas fastigheten med preliminära koordinater och cirka-arealer.

Nybyggnadskarta

Karta för nybyggnation av huvud- eller komplementbyggnad där anslutningar till vatten och avloppsnät ska göras.

Denna karta redovisar den ajourförda baskartans detaljinformation med gällande fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, nivåkurvor, anslutningspunkt för vatten och avlopp, arbetsfix med mera.

Fältkontroll/inmätning i fält ingår.

Nybyggnadskarta levereras normalt inom 6 veckor.

Förenklad nybyggnadskarta

Karta för mindre tillbyggnader eller tillbyggnad ej nära fastighetsgräns (>10 m). Vid nybyggnad av mindre uthus. Vid övrig byggnation nära t ex prick-/plusmark.

Kartan är utritad direkt från den befintliga baskartan utan ytterligare ajourhållningsåtgärder i fält.

Ingen fältkontroll/inmätning.

Förenklad nybyggnadskarta levereras normalt inom 4 veckor.

Vilken typ av karta krävs för ditt bygglovsärende Pdf, 560 kB.

Leverans

Nybyggnadskartan levereras till angiven e-postadress digitalt som pdf (kartbild) och dwg (AutoCAD-ritning).
För korrekt utseende av kartan i AutoCAD finns så kallade shx-filer för nerladdning.

Kartutdrag

För bygglov gällande enklare åtgärder, till exempel inglasning balkong/uterum, skärmtak, mur eller plank, kan ett kartutdrag räcka som underlag i bygglovprövningen. Den kan även användas som kartunderlag för anläggning av bergvärme eller för andra förändringar eller åtgärder på din tomt som kräver en skalriktig karta.

Kartutdrag som en pdf levereras omgående via e-tjänst.

Kartutdraget, som inte är en nybyggnadskarta utan en annan kartprodukt, autogenereras direkt från befintlig baskarta och har ett begränsat innehåll. Den innehåller till exempel inte planbestämmelser.

Automatiskt kartutdrag finns som en del i e-tjänsten. Var noga med att endast ange fastighetsbeteckningen,
exempelvis BERGA 1:1.

Observera att PDF-läsare som exempelvis Adobe Acrobat behövs för att öppna pdf-filen då den inte stöds av flertalet webbläsare.

Specialkarta

Vi kan hjälpa dig att ta fram specialkartor där du kan kombinera olika geografiska data. Du kan till exempel kombinera innehållet i Väsbykartan med ett flygfoto för ett speciellt ändamål.

Mättjänster som vi erbjuder

Husutsättning

Utsättning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överenskommelse med det angivna bygglovet.

Husutsättning utförs normalt inom 2 veckor från beställning.

En första utsättning av kommande byggnad görs normalt innan schaktning eller sprängning sker. Byggnadens geografiska position anvisas i fält där man markerar hörnen med stakkäppar eller sprayfärg enligt det godkända bygglovet. En sådan grovutsättning är frivillig men kan vara till fördel att göra inför starten av sitt bygge.

Efter att markberedningen, schaktning och eventuell sprängning är klar utförs en finutsättning som visar byggnadens läge med större noggrannhet. Denna typ av utsättning är en bra förutsättning för att få exakta mått och placering av byggnaden på fastigheten.

Beställaren ansvarar för att profiler byggs om utsättning önskas på profiler. I annat fall markeras påle med spik i hushörnen.
Vid markering på påle kan höjden inte sättas ut.

Båda tillvägagångsätten medför att spikar slås i profilerna/pålarna så att tråd kan spännas mellan spikarna.

Observera
Vi sätter ut färdig fasad som är tolkad utifrån situationsplan från beslutat bygglov. Önskas utsättning för grund behöver en grundritning bifogas vid beställningen av utsättningen.
För att underlätta beställningen är det bra att ha aktuell fastighetsbeteckning samt ev. bygglovsärendenummer till hands.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen placerats i det läge och höjd som bygglovet anger.

Husutsättning utförs normalt inom 2 veckor från beställning.

I vissa fall krävs en lägeskontroll för att få slutbesked. Detta anges i beslutet för bygglovet.

Vi rekommenderar att lägeskontrollen utförs innan huset reses, till exempel på formen innan gjutning eller på färdig ytterram vid plintgrund.

Detta för att det ska finnas möjlighet att korrigera eventuella fel. Annars utförs lägeskontrollen på färdig fasad.

Checklista för lägeskontroll Pdf, 123 kB.

Gränspåvisning

Med hjälp av stakkäppar och sprayfärg tydliggörs fastighetsgränsen på bästa sätt. En gränspåvisning kan ligga till grund för till exempel byggnation, trädfällning, uppförande av ett staket eller plantering av häck.

Gränspåvisning utförs normalt inom 2 veckor från beställning.

Vid gränspåvisning utgår man från förrättningskartan som upprättats vid senast gällande förrättning. Ute i fält undersöker man om gränsmarkeringarna för fastigheten finns och anses vara intakta (inte skadade eller flyttade). När förrättningskartan tillsammans med de intakta gränsmarkeringarna överensstämmer och inga andra hinder finns kan en påvisning genomföras.

Observera att inga nya gränsrör slås ner med denna åtgärd. Om nya gränsmarkeringar (rättsligt bindande) önskas behöver en förrättning genomföras vilket bara Lantmäteriet kan göra.

Övriga mättjänster

Mätning av projekteringsunderlag

Detaljinmätning kan utföras inom önskat/begränsat område och innebär noggrann inmätning av detaljer i marknivå.

Inmätningsuppdrag av olika slag

Allt som har ett geografiskt läge kan mätas in och redovisas på en karta enligt dina önskemål. Relationshandlingar för infrastruktur (VA, vägar eller murar) är ett exempel på inmätningsuppdrag.

Drönarflygning

Inom Upplands Väsby kommun använder sig geodataenheten av drönare som ett komplement till traditionell geodetisk mätning från marken.

Bilderna från drönare används bland annat vid kartproduktion och skapande av högupplösta ortofoton (flygfoto) men också till presentationer och för dokumentation.

Drönare

En drönare kan förklaras som ett obemannat luftfartyg eller UAV (unmanned airial vehicle).

Information och upplysning till allmänheten

När vi flyger med drönare upplyser vi genom skyltning på plats samt att eventuell bil som används i samband med flygning är tydligt markerad med kommunens namn och logotyp.

Fjärrpiloten, dvs den person som styr drönaren, bär alltid varselväst märkt med Drönarpilot. Fjärrpiloten behöver ha full uppmärksamhet på drönaren och får ej störas under pågående flygning.

Upplysning lämnas även direkt på plats till de personer som kan komma att omfattas av drönarflygningen.

Om kommunens användning av drönare sker på ett sådant sätt att människor syns och går att identifiera på bilder eller filmer tagna av drönaren följer vi också de reglerna som finns i dataskyddsförordningen, GDPR – Skydd av personuppgifter Länk till annan webbplats.. Det innebär bland annat att vi granskar och avpersonifierar samtliga bilder innan vidare användning.

Vid ytterligare frågor och funderingar kring kommunens drönarverksamhet går det bra att vända sig till kommunens ansvariga operatör.

Stomnät och koordinatsystem

Ett fast markerat stomnät har syftet att ge stöd i mätningen men även att ge en tillitsfull grundläggande bas för kartan, och vara kommunens bärare av referenssystem.

Det kommunala stomnätet fyller flera funktioner. Ett exempel är att fungera som utgångspunkter eller kontroller för Geodataenhetens egna detaljmätningar, t.ex. för kartering, påvisning och utsättning. Här kan nätverks-RTK i stor utsträckning ersätta traditionell mätning, speciellt där noggrannhetskraven inte är de högsta. Det finns dock begränsningar med GNSS-tekniken – i områden med hög bebyggelse eller i skogsområden är det svårt att använda med tillräckligt hög noggrannhet.Dessutom bör man kontrollera sin GNSS-mätning genom att mäta mot känd punkt.

Stomnätet fungerar även som utgångspunkter för andra mätningar – till exempel projektering, finutsättning och sättningsmätningar samt för att etablera byggplatsnät. Detta är arbeten som oftast utförs av privata företag till vilka kommunen tillhandahåller stompunkter. Denna typ av mätningar kräver betydligt högre noggrannhet än kommunens kartering, och enbart nätverks-RTK utan annan kontroll är inte ett gångbart alternativ. Höjdmätningen är särskilt beroende av stompunkter för att uppnå godtagbar kvalitet. Att den här typen av mätningar utförs med hög och enhetlig kvalitet är något som gagnar kommunen och samhället i stort.

Stomnäten har också en roll som bärare av referenssystemen. Detta är speciellt tydligt i höjd där riksavvägningsnätet, som det kommunala höjdnätet är direkt anslutet till, är det som realiserar RH2000. Utan underhåll av höjdnäten skulle en eventuell framtida övergång till nytt höjdsystem bli mycket svår och kostsam.

Stomnätsstrategi 2023-2027 Pdf, 752 kB.

Koordinatberäkningar, koordinattransformationer

I Upplands Väsby kommun gäller följande koordinatsystem:

Plansystem: SWEREF99 18 00
Höjdsystem: RH2000

Fram till den 20 februari 2009 gällde referenssystemet ST74 i planläget. För att transformera lägesinformation från ST74 till SWEREF99 ska det transformationssamband med tillhörande restfelsmodell som gäller för merparten av Stockholmstrakten användas.

Fram till den 4 februari 2013 gällde i Upplands Väsby referenssystemet RH00 i höjd. För att transformera höjdinformation från RH00 till RH2000 adderas 0,556 meter. Observera att andra kommuner har andra skift eller andra metoder för omräkning. Det är mycket viktigt att ha koll på vilket höjdsystem man jobbar i.

Informationsbrev byte av höjdsystem Pdf, 165 kB.

Här kan du ladda ned transformationssamband och restfelsmodell mellan ST74 och SWEREF99:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ST74-SWEREF99.zip Zip, 10 MB. 10 MB 2022-04-19 10.24

Avgifter och taxor

Taxan för geodatatjänster är framtagen efter SKR:s modell och innebär i korta drag att en handläggningskostnad per timme samt den genomsnittliga handläggningstiden för varje typ av ärende räknas fram.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024