Kart- och mättjänster

Geodataenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. Du kan även vända dig till oss för beställning av olika kartproduktioner.

Kartproduktioner som du kan beställa

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter såsom läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läge i plan och höjd för anslutningspunkt för VA och angränsande gata med mera.

Nybyggnadskarta upprättas inför ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan i sin helhet ska utgöra underlag till den situationsplan som krävs för byggnadsnämndens granskning. Inga ändringar får därför göras och hela nybyggnadskartan ska finnas med i situationsplanen.

Aktuell detaljplan bör ha vunnit laga kraft och eventuell fastighetsbildning vara genomförd innan slutlig nybyggnadskarta upprättas. Om inte redovisas detta på nybyggnadskartan med texten Preliminär nybyggnadskarta ”tomten är tolkad från ett förslag till detaljplan” respektive "förrättning pågår”. I båda dessa fall redovisas fastigheten med preliminära koordinater och cirka-arealer.

Nybyggnadskarta (tidigare typ A och typ B)

Karta för nybyggnation av huvud- eller komplementbyggnad där anslutningar till vatten och avloppsnät ska göras.

Denna karta redovisar den ajourförda primärkartans detaljinformation med gällande fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, nivåkurvor, anslutningspunkt för vatten och avlopp, arbetsfix med mera.

Fältkontroll/inmätning i fält ingår.

Förenklad nybyggnadskarta (tidigare typ C)

Karta för mindre tillbyggnader eller tillbyggnad ej nära fastighetsgräns (>10 m). Vid nybyggnad av mindre uthus. Vid övrig byggnation nära t ex prick-/plusmark.

Kartan är utritad direkt från den befintliga, ej ajourförda primärkartan.

Ingen fältkontroll/inmätning.

Vilken typ av karta krävs för ditt bygglovsärende Pdf, 560 kB. (Pdf, 560 kB)

Leverans

Nybyggnadskartan levereras till angiven e-postadress digitalt som pdf (kartbild) och dwg (AutoCAD-ritning) normalt inom två veckor. Enkelt kartutdrag levereras endast som pdf normalt inom några dagar. För korrekt utseende av kartan i AutoCAD finns så kallade shx-filer för nerladdning.

Kartutdrag

För bygglov gällande enklare åtgärder, till exempel inglasning balkong/uterum, skärmtak, mur eller plank, kan ett kartutdrag räcka som underlag i bygglovprövningen. Den kan även användas som kartunderlag för anläggning av bergvärme eller för andra förändringar eller åtgärder på din tomt som kräver en skalriktigt karta.

Kartutdraget, som inte är en nybyggnadskarta, tas direkt från befintlig kartdatabas och har ett begränsat innehåll. Den innehåller till exempel inte planbestämmelser.

Mättjänster

Exempel på tjänster:

  • Utsättning av nya hus i samband med bygglov.
  • Lägeskontroll av hus och andra anläggningar.
  • Påvisning av försvunna tomtgränsmarkeringar.
  • Inmätningsuppdrag av olika slag.
  • Mätning för projekteringsunderlag.
  • Koordinatberäkningar, koordinattransformationer.
  • Stompunktsinformation.

Specialkarta

Vi kan hjälpa dig att ta fram specialkartor där du kan kombinera olika geografiska data. Du kan till exempel kombinera innehållet i Väsbykartan med ett flygfoto för ett speciellt ändamål.

Stomnät och koordinatsystem

I Upplands Väsby kommun gäller följande koordinatsystem:

Plansystem: SWEREF99 zon 18:00
Höjdsystem: RH2000

Fram till den 20 februari 2009 gällde referenssystemet ST74 i planet. För att transformera lägesinformation från ST74 till SWEREF99 ska det transformationssamband med tillhörande restfelsmodell som gäller för merparten av Stockholmstrakten användas.

Fram till den 4 februari 2013 gällde i Upplands Väsby referenssystemet RH00 i höjd. För att transformera höjdinformation från RH00 till RH2000 adderas 0,556 meter. Observera att andra kommuner har andra skift eller andra metoder för omräkning. Det är mycket viktigt att ha koll på vilket höjdsystem man jobbar i.

Informationsbrev byte av höjdsystem Pdf, 165 kB. (Pdf, 165 kB)

Här kan du ladda ned transformationssamband och restfelsmodell mellan ST74 och SWEREF99:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ST74-SWEREF99.zip Zip, 10 MB. 10 MB 2022-04-19 10.24

Information och beställning av kartproduktioner och mättjänster

Väsby Direkt: 08-590 970 00
E-post: geodata@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 13 maj 2022