Regler och styrande dokument

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. I den finns föreskrifter och olika slags regler och styrande dokument. Här finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter.

Alla styrande dokument är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Tillgänglighetsanpassning av styrdokument pågår. Har du svårt att ta till dig informationen? Kontakta Väsby Direkt och fråga efter Kanslienheten.

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun 2023 Pdf, 780 kB.

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Pdf, 531 kB.

Avfallsplan - Bakgrundsdokument Pdf, 895 kB.

Avfallsplan - Måldokument Pdf, 2 MB.

Avfallsplan - Periodmålsdokument Pdf, 995 kB.

Avfallsplan - Bilagor Pdf, 2 MB.

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 238 kB.

Ordningsföreskrifter för allmänheten i naturreservatet Norra Törnskogen Pdf, 34 kB.

Klimat- och energistrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 1002 kB.

Avfallsföreskrifter för Upplands Väsby kommun Pdf, 1 MB.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 301 kB.

Miljö- och klimatpolicy Pdf, 366 kB.

Policy för markanvisning Pdf, 125 kB.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands Väsby Pdf, 2 MB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 153 kB.

Riktlinjer för exploateringsersättning Pdf, 125 kB.

Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal Pdf, 161 kB.

Riktlinjer för miljöstöd Pdf, 33 kB.

Riktlinjer för vibrationsmätning Pdf, 157 kB.

Taxa för vatten och avlopp (VA-taxa) för Upplands Väsby kommun 2023 Pdf, 811 kB.

Taxa för Geodataverksamheten 2022 Pdf, 455 kB.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 462 kB.

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Pdf, 532 kB.

Reglementen för nämnder och revisorer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd m.m. 2023-2026 Pdf, 787 kB.

Reglemente för hantering av information i Upplands Väsby kommun Pdf, 804 kB.

Reglemente för bygg- och miljönämnden Pdf, 521 kB.

Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Pdf, 383 kB.

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd Pdf, 63 kB.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 686 kB.

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 522 kB.

Reglemente för reglering av personuppgiftsansvar mellan nämnder Pdf, 38 kB.

Reglemente för socialnämnden Pdf, 414 kB.

Reglemente för omsorgsnämnden Pdf, 583 kB.

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer Pdf, 137 kB.

Reglemente för utbildningsnämnden Pdf, 523 kB.

Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 17 kB.

Reglemente för valnämnden Pdf, 574 kB.

Attestreglemente Pdf, 395 kB.

Riktlinjer till attestreglemente Pdf, 407 kB.

Bolagsordning för AB Väsbyhem Pdf, 197 kB.

Ägardirektiv för AB Väsbyhem Pdf, 262 kB.

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB Pdf, 34 kB.

Arbetsordningar för utskott och råd

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet Pdf, 36 kB.

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 393 kB.

Arbetsordning för kommunala funktionsrättsrådet Pdf, 562 kB.

Arbetsordning för kommunala ungdomsrådet Pdf, 473 kB.

Arbetsordning för namnberedningen Pdf, 36 kB.

Arbetsordning för rådet för medborgardialog Pdf, 39 kB.

Arbetsordning för samrådet för finskt förvaltningsområde Pdf, 34 kB.

Bestämmelser för kommunstyrelsens planutskott Pdf, 528 kB.

Bestämmelser för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott Pdf, 530 kB.

Bestämmelser för kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Pdf, 538 kB.

Bestämmelser för kommunstyrelsens klimat- miljö- och hållbarhetsutskott Pdf, 529 kB.

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden Pdf, 817 kB.

Delegationsförteckning för familjerättsnämnden Pdf, 488 kB.

Delegationsförteckning för gemensamma överförmyndarnämnden Pdf, 839 kB.

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen Pdf, 2 MB.

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 63 kB.

Delegationsförteckning för omsorgsnämnden Pdf, 2 MB.

Delegationsförteckning för socialnämnden Pdf, 361 kB.

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Pdf, 1 MB.

Delegationsförteckning för valnämnden. Pdf, 213 kB.

Arkivbeskrivningar

Arkivbeskrivning för bygg- och miljönämnden Pdf, 46 kB.

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Pdf, 78 kB.

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Pdf, 117 kB.

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 157 kB.

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden Pdf, 167 kB.

Arkivbeskrivning för socialnämnden Pdf, 488 kB.

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Pdf, 180 kB.

Arkivbeskrivning för valnämnden Pdf, 45 kB.

Föreskrifter

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Pdf, 422 kB.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Word, 45 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för Upplands Väsby kommun Pdf, 394 kB.

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 1: Offentlig plats

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 2: Förbud alkoholförtäring

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 3: Förbud ambulerande försäljning

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 4: Tärtotsområde krav hundföroreningar

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 5: Krav hundföroreningar

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 6: Förbud ridning

Lokala ordningsföreskrifter: Kartbilaga 7: Samlad bebyggelse - tillståndskrav för sprängning/skjutning med eldvapen

Policyer

Arbetsmiljöpolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 26 kB.

Brandskyddspolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 277 kB.

Policy för lokalförsörjning Pdf, 234 kB.

Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Pdf, 204 kB.

Policy inom funktionsrättsområdet Pdf, 337 kB.

Policy och rutiner för hur Upplands Väsby kommun förebygger och hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Pdf, 506 kB.

Integrationspolicy Pdf, 39 kB.

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Pdf, 533 kB.

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Pdf, 34 kB.

Informationssäkerhetspolicy för Upplands Väsby kommun Pdf, 494 kB.

Riktlinjer

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 579 kB.

Riktlinjer för affischering Pdf, 53 kB.

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Pdf, 241 kB.

Riktlinjer för bisysslor i Upplands Väsby kommun Pdf, 218 kB.

Riktlinjer föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt till frivillig- och intresseorganisationer Pdf, 73 kB.

Riktlinjer för kameraövervakning Pdf, 794 kB.

Riktlinjer för kravverksamheten Pdf, 217 kB.

Riktlinjer för hantering av medborgarförslag

Riktlinjer för rekrytering i Upplands Väsby kommun Pdf, 701 kB.

Riktlinjer avseende incitamentsprogram för medarbetare som uppnått 66 års ålder Pdf, 400 kB.

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Pdf, 465 kB.

Riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun Pdf, 465 kB.

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Pdf, 454 kB.

Riktlinjer för visselblåsarfunktionen Pdf, 588 kB.

Övrigt

Digital strategi 2018-2023 Pdf, 332 kB.

Instruktion för kommundirektören Pdf, 304 kB.

Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö Pdf, 383 kB.

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby 2018-2020 Pdf, 306 kB.

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Pdf, 738 kB.

Principer för kommunens borgensåtagande Pdf, 38 kB.

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Pdf, 547 kB.

Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten 2023-2026 Pdf, 239 kB.

Strategi för säkerhet och brottsförebyggande arbete Pdf, 599 kB.

Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen Pdf, 62 kB.

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedels- och foderlagstiftningen Pdf, 432 kB.

Taxa för kopior av allmänna handlingar Pdf, 194 kB.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023