Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges fem nationella minoriteter. Dessa är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Kommunen har en särskild policy för hur arbetet ska se ut. Väsby är ett finskt förvaltningsområde som särskilt ska värna om det finska språket.

Minoritetslagen ska stärka de nationella minoriteternas rätt till inflytande. Den ska även främja de fem minoritetsspråken. Dessa är:

 • jiddisch
 • romani chib
 • samiska
 • finska
 • meänkieli

Information om lagen om nationella minoriteter på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ska ge skydd och stöd åt nationella minoriteter

Målet för regeringens minoritetspolitik är att ge skydd åt de nationella minoriteterna. Målet är även att stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Särskilt ska barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas.

Lagändringar från den 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Vid årsskiftet trädde även ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk samt ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) gällande personal med kunskaper i minoritetsspråken. Läs mer om nya lagen på minoritet.se, länken finns längst ner på sidan.

Vad har kommunen för ansvar?

Kommunen har ansvar för att du som tillhör en nationell minoritet får information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska även stärka dina möjligheter till inflytande.

Information på nationella minoritetsspråk på Institutet för språk och folkminnens webbplats Länk till annan webbplats.

Policy för nationella minoriteter

Kommunen har en policy för sitt arbete med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun.

I policyn framgår till exempel att Väsby ska inta en aktiv roll i arbetet med:

 • att öka användningen av minoritetsspråk
 • att synliggöra de olika kulturerna
 • att stärka minoritetsspråkens status i samhället.

Arbetet med och användningen av de olika språken ska vara en naturlig del i kommunens dagliga verksamhet. Det finska språket ska särskilt främjas i och med de bestämmelser som finns för finskt förvaltningsområde.

Policy för nationella minoriteter Pdf, 257 kB.

Särskilda rättigheter för finsktalande

Upplands Väsby kommun hör till finskt förvaltningsområde. Kommunen har därmed ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller på väsentliga delar på finska. Du som talar finska har även rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen.

Få information och kultur på finska

Du som talar finska har rätt till information och kultur på ditt språk. Du har även rätt till delaktighet och inflytande genom samråd.

Kommunen har en finsk webbplats. Där hittar du översatt information om bland annat äldreomsorg, skola och förskola.

Kommunens kontaktcenter Väsby Direkt har personal som talar finska.

Förskoleverksamhet på finska

Om du vill att ditt barn ska gå i en förskola med personal som talar finska har du rätt till det. Sverigefinska förskolan erbjuder förskoleverksamhet på finska. Du gör din ansökan via kommunens e-tjänst.

Sverigefinska förskolan Länk till annan webbplats.

Äldreomsorg på finska

Vid vård- och omsorgsboendet Hedvigsgården finns två avdelningar för dig som är finsktalande.

Ansök för att få en plats

För att få en plats på boendet ska du göra en ansökan. Om du bor på ett annat särskilt boende och önskar överflytt ska du ange det i din ansökan. Om du vill bo på en specifik avdelning ska du även ange detta i din ansökan.

Personal som talar finska kan även finnas på andra enheter.

Du kan välja hemtjänst där personalen talar finska

Du som har beviljats hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Flera av de utförare du kan välja mellan erbjuder hemtjänst på olika språk, däribland finska.

Anhörigstöd på finska

Kommunens anhörigkonsulent finns till för dig som stödjer eller vårdar en närstående. Anhörigstödet kan till exempel erbjuda dig:

 • Enskilda samtal med anhörigkonsulent.
 • Anhörigcirklar där du träffar andra som befinner sig i liknande situation som du.
 • Råd och vägledning i kontakten med andra myndigheter.

Önskar du en tolk vid mötet med anhörigkonsulenten meddelar du detta i förväg.

Anhörigstöd

Upplands Väsby kommun samråder fyra gånger per år med den sverigefinska och den romska minoriteten. Samrådsgrupperna leds av ansvariga politiker. De som deltar är representanter för lokala minoritetsorganisationer. Det kan också arrangeras samråd som är öppna för alla intresserade. Mötesanteckningar från samråd är offentliga handlingar och kan begäras ut från Väsby direkt.

Mötesanteckningar samrådet för finskt förvaltningsområde

Du kan söka bidrag hos kommunen

Upplands Väsby kommun kan ge ut bidrag till verksamheter i kommunen som stödjer sverigefinnars rättigheter eller användningen av det finska språket. Bidraget kan sökas av:

 • föreningar
 • företag
 • enskilda aktörer.

Din ansökan ska följa kommunens riktlinjer. I riktlinjerna hittar du även information om hur du ansöker.

Riktlinjer för ansökan om bidrag Pdf, 186 kB.

För att stärka minoritetspolitiken tog regeringen 2012 beslut om en tjugoårig strategi för romsk inkludering. Det övergripande målet i strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom. I den egna verksamheten ska kommunen se till att romer har tillgång till sina rättigheter.

Strategins målgrupp är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade.

Regeringens strategi för romsk inkludering 2012 - 2032 Pdf, 138 kB.

Information om romsk inkludering på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunen

Har du frågor om Upplands Väsbys arbete med nationella minoriteter? Hör du till någon av de nationella minoriteterna och vill vara med och påverka kommunens arbete? Kontakta Väsby Direkt, 08-590 970 00. Du kan även prata finska.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024