Vision och övergripande mål

Flerårsplanen, Vision Väsby stad 2040 och Agenda 2030 är exempel på övergripande och långsiktiga planer och inriktningar för kommunen.

Agenda 2030 är en handlingsplan för att vi människor och vår planet ska utvecklas hållbart. Planen har 17 globala mål. I Upplands Väsby arbetar vi just nu me...

Här hittar du information om flerårsplanen och årsredovisningen. I årsredovisningen kan du se hur verksamheterna har arbetat med sina mål.

Upplands Väsby kommun har en övergripande vision som ledstjärna för arbetet i organisationen: Vision Väsby 2040.

Översiktsplanen ligger till grund för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling. Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 antogs i...